REGIONALNA PLATFORMA
INŻYNIERII PRZYSZŁOŚCI
      NASI PARTNERZY
Co oferuje platforma?

Celem wzmocnienia współpracy sektora nauki i biznesu, ITeE – PIB, zainicjował powstanie modelowej platformy technologicznej, stanowiącej wynik realizowanych w Instytucie badań naukowych i prac rozwojowych, z zakresu:

  • zaawansowanych technologii materiałowych,
  • nowoczesnych systemów mechatronicznych,
  • informatycznych oraz sterowania i kontroli,
  • systemów wspomagania bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego,
  • aparatury badawczej i testowej.

Upowszechniane w ramach platformy technologicznej rozwiązania produktowe i procesowe są rezultatem realizacji Programu Strategicznego pn.: „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” oraz innych prac rozwojowych i projektów badawczych.

W ramach platformy technologicznej prowadzone są działania związane z promocją innowacyjnych technologii produktowych i procesowych, z budowaniem efektywnych struktur i mechanizmów transferu innowacji oraz oceną skuteczności tych struktur. Wykonywane są analizy potencjalnych kierunków rozwoju innowacji, wynikających z zapotrzebowania przemysłu oraz trendów w gospodarce. Tworzone są narzędzia informatyczne ułatwiające proces gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy oraz transferu technologii, usprawniające komunikację pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji.

Działania podejmowane w ramach platformy technologicznej ITeE-PIB wpływają na kreowanie trwałych i efektywnych metod współpracy nauki z przemysłem, zarówno w procesie realizacji projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, jak i w procesie komercjalizacji uzyskanych wyników naukowych, skutkujące dostarczeniem nowej technologii, nowego produktu na rynek.

Platforma posiada strukturę formalną, w której oficjalne uczestnictwo potwierdzane jest podpisaniem dokumentu „Deklaracja utworzenia platformy upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań”.

Dotychczas do struktur Platformy przystąpiło kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Głównie są to przedsiębiorstwa, które stanowią prawie ¾ wszystkich członków Platformy, z czego 60% to reprezentanci sektora MSP, a 40% duże firmy.

Platforma upowszechniania ma strukturę otwartą, do której mogą dołączyć kolejni partnerzy, podzielający cele działania Platformy i dostrzegający korzyści, jakie mogą osiągnąć we współdziałaniu w jej ramach.